Dojo Kun

Dojo Kun Dojo Kun (Os cinco princípios éticos do Karate) HITOTSU JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO - Esforçar-se para formação do caráter saudável HITOTSU MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO - Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão HITOTSU DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO - Criar o intuito de esforço HITOTSU REIGI O OMONZURU KOTO - Respeito acima de tudo HITOTSU KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO - Conter o espírito da agressão indestrutiva ! ! !

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

MESTRES SHOTOKAI - YOSHITAKA "GIGO" FUNAKOSHI O´SENSEI

MESTRES SHOTOKAI - YOSHITAKA "GIGO" FUNAKOSHI O´SENSEI

Carinhosamente chamado de Waca Sensei

Yoshitaka Funakoshi O´Sensei


Yoshitaka Sensei executa Heian-Godan, antiga forma (old way)Yoshitaka Sensei

Yoshitaka Sensei e Egami Sensei

Yoshitaka Sensei

Yoshitaka Sensei e Egami Sensei


0 comentários:

Postar um comentário

tigre

tigre