Dojo Kun

Dojo Kun Dojo Kun (Os cinco princípios éticos do Karate) HITOTSU JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO - Esforçar-se para formação do caráter saudável HITOTSU MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO - Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão HITOTSU DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO - Criar o intuito de esforço HITOTSU REIGI O OMONZURU KOTO - Respeito acima de tudo HITOTSU KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO - Conter o espírito da agressão indestrutiva ! ! !

quarta-feira, 18 de novembro de 2009

A História do Karate-Do Tradicional

A História do Karate-Do Tradicional


O princípio das artes marciais e do Karate

* Bodhidharma e o Templo Shaolin
* O Karate chega a Okinawa


Os pioneiros do Karate moderno

* Gichin Funakoshi (Shotokan-Ryu)
* Chojun Miyagi (Goju-Ryu)
* Kenwa Mabuni (Shito-Ryu)
* Hironori Otsuka (Wado-Ryu)
* Tatsuo Shimabuku (Isshin-Ryu)


Grandes mestres do Karate mundial

* Masatoshi Nakayama
* Hidetaka Nishiyama
* Hiroshi Shirai
* Takeshi Oishi


Grandes mestres do Karate brasileiro

* Yasuyuki Sasaki
* Yasutaka Tanaka
* Yoshizo Machida
* Hiroyasu Inoki
* Tasuke Watanabe


O Karate em Santa Catarina

* Shigeru Sogo
* Shigeru Sogo (por Ademar Rulenski)
* Shigeru Sogo (por Anísio Feitosa)

0 comentários:

Postar um comentário

tigre

tigre