Dojo Kun

Dojo Kun Dojo Kun (Os cinco princípios éticos do Karate) HITOTSU JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO - Esforçar-se para formação do caráter saudável HITOTSU MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO - Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão HITOTSU DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO - Criar o intuito de esforço HITOTSU REIGI O OMONZURU KOTO - Respeito acima de tudo HITOTSU KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO - Conter o espírito da agressão indestrutiva ! ! !

terça-feira, 27 de janeiro de 2009

nome dos katas do shotokan

Heian-shodan/ Piñan-shodan

Heian-nidan

Heian-sandan

Heian-yondan

Heian-godan
Tekki-Shodan/ Naihanchi

Tekki-nidan
Tekki-sandan
Bassai - dai/ Passai
Bassai-sho
Kanku-dai/ Kushanku
Kanku-sho
Jiin
Jion
Jutte(jitte)
Meikyo/Lorei
Nijushiho/ Niseishi
Sochin
Gojushiho-dai/ Ouseishi
Gojushiho-sho
Hanguetsu/ Seisan
Gankaku/Chinto
Enpi/Wanshu
Chinte
Unsu
Wankan/ Matsukase

11 comentários:

Postar um comentário

tigre

tigre